Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

 

1. Komendant Miejski wykonuje zadania przy pomocy zastępcy Komendanta Miejskiego, głównego księgowego, dowódców JRG, naczelników wydziałów , kierowników komórek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

2. Komendant Miejski nadzoruje komórki organizacyjne Komendy Miejskiej:

1) samodzielne stanowisko pracy - organizacyjno - kadrowe
2) wydział kwatermistrzowski i techniki
3) samodzielne stanowisko pracy - finansów
4) Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze
5) radca prawny.
6) stanowisko służby BHP
7) pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

3. Zastępca Komendanta Miejskiego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi sobie komórkami organizacyjnymi.

1) sekcją kontrolno-rozpoznawczą
2) wydziałem operacyjno-szkoleniowym
3) stanowisko spraw obronnych i kancelarii tajnej

4. Pracą wydziału kieruje naczelnik, sekcją kieruje kierownik sekcji , samodzielnym stanowiskiem pracy – finansów kieruje główny księgowy, a Jednostką Ratowniczo –
Gaśniczą dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

5. Komendant Miejski ustala etaty dla komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej.