Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

 


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art.8 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 1123) i na podstawie art.13 a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej.

Komenda Miejska jest jednostką budżetową działająca w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Miejskiego zgodnie z art. 13 a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 38 poz.375 z późniejszymi zmianami ).
Komenda Miejska wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

Ustawy

Rozporządzenia

Zarządzenia

Akty prawa wewnętrznego