Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Zadania i kompetencje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

1. Komendant Miejski wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na
obszarze miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
2. Do zadań Komendanta Miejskiego należy w szczególności:
a) kierowanie Komendą Miejską poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów,
decyzji, poleceń, instrukcji i wytycznych,
b) wykonywanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i
kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej,
c) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników:
- nawiązania, zmiany rozwiązania stosunku służbowego i pracy,
- awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania,
- nadawania stopni strażackich,
- wnioskowania o powołanie i odwołanie zastępcy komendanta,
d) ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków i pracowników Komendy
Miejskiej,
e) sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego Komendy Miejskiej,
f) dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
g) organizowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej,
h) organizowanie na obszarze miasta krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
i) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego,
j) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
k) współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
l) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
ł) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
m) nadzorowanie przepisów przeciwpożarowych,
n) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
o) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania
się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
p) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
r) uzgadnianie planów operacyjno-ratowniczych zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie
i kształtowaniu środowiska.
3. Komendant Miejski pełni funkcję zastępcy przewodniczącego miejskiego zespołu do spraw
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
4. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
5. Siedziba Komendy Miejskiej mieści się w Rudzie Śląskiej , przy ul. Strażackiej 10


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1912
Treść wprowadził(a): Gebauer Sebastian, 2003-07-31 11:22:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-28 10:47:41